สสวท.ทำสื่อดิจิตอลเสริมความรู้แก้เด็กไทยวิทย์-คณิต อ่อน

สสวท.ทำสื่อดิจิตอลเสริมความรู้แก้เด็กไทยวิทย์-คณิต อ่อน

1234567

สสวท.เร่งแก้ปัญหาเด็กไทยวิทย์-คณิต อ่อน จัดทำสื่อดิจิตอลเสริมความรู้เด็กทั้งในและนอกห้องเรียน

         นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในภาพรวมของประเทศมีผลคะแนนตกต่ำ ทั้งที่ที่ผ่านมา มีการอบรม และพัฒนาครูด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลายปัจจัย เช่น บริบทของโรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนสื่อ จำนวนครูไม่พอ อย่างไรก็ตาม สสวท.มีหลายทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น เร่งพัฒนาครูให้มีทักษะ และวิธีการที่จะสามารถบูรณาการการสอนให้น่าสนใจและสนุกสนาน เพื่อให้เด็กสามารถต่อยอดในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งต้องอาศัยครูเป็นตัวกระตุ้น ขณะเดียวกันจะมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลต่างๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้

          ทั้งนี้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลนั้น จะต้องจัดทำหลายรูปแบบ เพราะโรงเรียนมีความหลากหลาย ซึ่งบางแห่งอาจจะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็จะต้องมีแค่หนังสือ หรือเอกสารก่อน ขณะที่บางแห่งมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียน แต่เป็นระบบปิดไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ก็อาจจะเป็นดีวีดี ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือกรุงเทพฯ ไม่น่าห่วง เพราะโรงเรียนเหล่านี้มีทางเลือกที่หลากหลายอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าทุกฝ่ายร่วมกันกระตุ้นทั้งครู และจัดหาสื่อเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ น่าจะช่วยทำให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น

        “จริงๆ แล้วขณะนี้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนของเด็กก็มีไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะต้องเรียนถึง 8กลุ่มวิชา โดยรัฐบาลก็เห็นภาพในส่วนนี้ และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็กำลังที่จะเข้ามาจัดการโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตร ตลอดจนกระตุ้นครู ขณะเดียวกัน ก็จะต้องมีการกระตุ้นเรื่องการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558 ที่ต้องคำนึงถึงการใช้ภาษา โดยภาษาแม่ก็ต้องใช้ได้ ถึงจะเรียนรู้วิชาต่างๆได้ ส่วนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญ เพื่อจะรู้เท่าทันการแข่งขันประเทศอาเซียนได้ สำหรับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับ และทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา เอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นเวลาทำงาน สสวท.ก็จะครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดอย่างทั่วถึง” นางพรพรรณ กล่าว

cropped-3333333333333333333333331.jpg

 

Advertisements

สสวท.ชวนหรรษาอาเซียน ชูกิจกรรม “แฮนด์ส-ออน” รับวันเด็ก

สสวท.ชวนหรรษาอาเซียน ชูกิจกรรม “แฮนด์ส-ออน” รับวันเด็ก

12345

       สสวท.-สสวท.จัดเต็ม ขนกิจกรรมวิทย์-คณิต ร่วมงาน “วันเด็ก…หรรษาอาเซียน” ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชูกิจกรรมแบบ “แฮนด์ส-ออน” ให้เด็กได้ลงมือทำ
       นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวนน้องๆ หนูๆ และผู้ปกครอง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.56 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ภายใต้แนวคิด วันเด็ก…หรรษาอาเซียน” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนไทย
        ทั้งนี้ สสวท.จะจัดกิจกรรม “แฮนด์-ออน” (Hands-On) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไว้ต้อนรับ เช่น กิจกรรมจับคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้นไม้ทวิภาค ตัวหนูอยู่ไหน ไปไหนไปคู่ ดาวคณิตศาสตร์ สัตว์นี้อยู่ที่ไหน และดอกไม้กับประชาคมอาเซียน เป็นต้น

123456

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “ครูคณิตศาสตร์รุ่นใหม่”กระตุ้นเด็กไทยคิดเลขเร็ว

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “ครูคณิตศาสตร์รุ่นใหม่”กระตุ้นเด็กไทยคิดเลขเร็ว

Image

           สวนสุนันทา ผนึกสสวท.อบรมครูคณิตศาสตร์ใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน หวังกระตุ้นเด็กไทยรักวิชาคณิตศาสตร์ เรียนกวดวิชาน้อยลง ด้านครูสอนคณิตศาสตร์ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมครูต่อเนื่องก่อนเด็กทิ้งห้องเรียน
       ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มร.สส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)จัดการประชุมนานาชาติ Asian Technology Conference In Mathematics (ATCM) 2012 ครั้งที่ 17 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์จาก 28 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ และมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ของไทยจากโรงเรียนต่างๆ 200 กว่าคน เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ จุดประกายความคิดให้ครูสอนคณิตศาสตร์ได้สร้างสรรค์รูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กไทย ทำให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เข้าใจ สนุก และ มีทัศนคติในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ไม่ใช่มองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
       “การจัดประชุมดังกล่าว แม้จะไม่มีการพูดคุยถึงปัญหาการเรียน๕ณิตศาสตร์ในแต่ละประเทศ แต่เป็นการอบรมที่จะทำให้ครูเกิดความตื่นตัว พัฒนากระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของตนเอง รวมถึงได้องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนวิธีการสอนคณิตศาสตร์จากครูประเทศต่างๆ เพราะตอนนี้ ต้องยอมรับว่าเด็กไทยไม่ค่อยสนใจเรียนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียน เด็กส่วนใหญ่มองว่าน่าเบื่อสู้การเรียนที่สถาบันกวดวิชาไม่ได้ ทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาอันดับหนึ่งที่เด็กเลือกเรียนกวดวิชา ดังนั้น ถ้าจะให้เด็กหันกลับมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียน เข้าใจกระบวนการเข้าถึงผลลัพธ์ อยากรู้อยากค้นหาคำตอบ ไม่ใช่สนใจแต่จะหาวิธีลัด เทคนิคต่างๆอย่างที่สถาบันกวดวิชาสอน ทำให้เด็กรู้ไม่จริง ดังนั้น หากต้องการให้เด็กไทยรักการเรียนคณิตศาสตร์ และสนใจการเรียน๕ณิตศาสตร์ในห้องเรียน จำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู โดยครูต้องสร้างกระบวนการที่สนุก น่าสนใจ กระตุ้นให้เด็กอยากเรียน ทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก”ผศ.ดร.กรองทอง กล่าว
            ขณะที่ นางเปรมปรีด์ ธรรมปรีชา อาจารย์สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย กล่าวว่าการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันมาก ตอนนี้ถ้าครูไม่นำเทคโนโลยี หรือสรรหากิจกรรม เช่น โครงงาน เกมส์ มาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ สนุก ตื่นเต้น และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์แล้ว เด็กไทยแทบจะไม่สนใจการเรียนคณิตศาสตร์และมองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
       “อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เทคนิคการสอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนให้แก่ครูสอนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าครูคณิตศาสตร์ยังสอนรูปแบบเดิมๆ อนาคตเด็กไทยจะทิ้งการเรียนในห้องเรียนและไปเรียนกวดวิชามากกว่าที่เป็นอยู่”

cropped-9999999999777777777.jpg

เด็กไทยสร้างชื่อ! ซิว 45 รางวัล แข่งคณิตฯ ที่เกาหลีใต้

เด็กไทยสร้างชื่อ! ซิว 45 รางวัล แข่งคณิตฯ ที่เกาหลีใต้
winner

นักเรียนไทยสร้างชื่อ กวาด 45 รางวัล คว้ารองอันดับหนึ่ง แข่งคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ที่เกาหลีใต้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับละ 16 คน รวม 32 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (International Mathematics Competition 2010 : IMC) ระหว่างวันที่ 25 – 30 ก.ค. ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผลปรากฎว่า ทัพนักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 45 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 10 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง และ 4 เหรียญชมเชย รวมถึงคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองอันดับหนึ่งอีกด้วย
ทั้งนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ในระดับประถมศึกษามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 17 ประเทศ จำนวน 68 ทีม รวม 272 คน ได้แก่ บรูไน บัลกาเรีย จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไต้หวัน ไทย และเกาหลี
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ประเทศ จำนวน 85 ทีม รวม 340 คน ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน บัลกาเรีย แคนาดา จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย สาธารณรัฐเอมิเรต ซิมบับเว และเกาหลี

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

ระดับประถมศึกษา : 
ประเภทบุคคล

1 เหรียญทอง ได้แก่

เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

7 เหรียญเงิน ได้แก่

เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เด็กชาย ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
เด็กชายศรุต โกมลกิตติวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เด็กชายธนากร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เด็กหญิงชวรัตน์ ขำวีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

6 เหรียญทองแดง ได้แก่

เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
เด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ
เด็กหญิงสุรัสดา กิระวิทยา โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เด็กชายธนภัทร ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
เด็กหญิงศศิขวัญ วันสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่

ทีม A
เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ
เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ
เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์
เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ

ทีม B
เด็กชายภาสพล อุฬารกุล เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์
เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ
เด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ประเภทบุคคล

5 เหรียญทอง ได้แก่

เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์
เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์
เด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กชายกฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

2 เหรียญเงิน ได้แก่

นายณัฐชนน สวยสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 เหรียญทองแดง ได้แก่

เด็กชายวรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงอติกานต์ โสมาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เด็กชายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

เด็กชายต่อพงศ์ นิชยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
เด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประเภททีม
2 เหรียญทอง ได้แก่

ทีม A
เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์
เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์
นายณัฐชนน สวยสม
เด็กชายกฤตกร กานติกูล

ทีม B
เด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี
เด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี
เด็กชายวรมนต ยมจินดา
เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา

1 เหรียญทองแดง ได้แก่

ทีม ดี
เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์
เด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ
เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์
เด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

images

 

เด็กไทยเก่งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์โลก 20 เหรียญทอง

เด็กไทยเก่งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์โลก 20 เหรียญทอง
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 03:14 น.

137078

ทัพนักเรียนไทยกลับบ้านเกิดหลังไปคว้าแชมป์คณิตศาสตร์โลก 20 เหรียญทอง ระดับประถมศึกษา ที่ประเทศฮ่องกง เมื่อเวลา 21.00น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ทัพนักเรียนไทยทั้ง 12 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา PMWC 2012 ครั้งที่ 15 ที่เดินทางไปแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษประเทศฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วด้วยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 639  โดยมีผู้ปกครองและครูจำนวนมากรอให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น

         โดยกลุ่มนักเรียนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับจากเขตบริหารพิเศษประเทศฮ่องกง  หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา PMWC 2012 ครั้งที่ 15 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ประเทศ  โดยกลุ่มนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลรวมได้ถึง 15 รางวัล 27  เหรียญ แบ่งเป็น 21 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รางวัลประเภทบุคคล ได้ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง 1 เหรียญเงิน รวม 11 เหรียญ รางวัลประเภททีม เอ บี ซี ได้เหรียญทอง 3 รางวัล รวม 12 เหรียญ และรางวัลกลุ่มประเภทบุคคลทีมเอ  ได้เหรียญทอง 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ โดยนักเรียนที่ได้เดินทางประกอบไปด้วย 3 ทีม ได้แก่ ทีมเอ ประกอบด้วย เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ (โรงเรียนอนุบาลราชสีมา) เด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) เด็กชายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) และเด็กชายจิรพัส ฉันชัยฑัฒนา ทีมบี เด็กชายกันตพงศ์ โครตชุม (อนุบาลขอนแก่น) เด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ (อนุบาลขอนแก่น) เด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ (เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์) และเด็กชาย บุญศิริเศรษฐ (สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม) และทีมซี เด็กชายภูมินทร์ หวนสุริยา (อนุบาลสุธีธร) เด็กชายพรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ (อนุบาลสุธีธร) เด็กชายวริทร แซ่อั้ง (อนุบาลสุธีธร) และเด็กหญิงสริดา โยกุล (อนุบาลสุธีธร) ทั้งนี้นักเรียนไทยยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด ในสายเอได้อีกด้วย.

oko

 

เด็กไทยแจ๋ว! คว้า 31 รางวัลแข่งคณิตนานาชาติที่ไต้หวัน

เด็กไทยแจ๋ว! คว้า 31 รางวัลแข่งคณิตนานาชาติที่ไต้หวัน

111222222222222333333333333

                   เด็กไทย สร้างชื่อพิชิตคู่แข่งจาก 10 ประเทศทั่วโลก คว้า 31 รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชนิดที่ไต้หวัน
วันนี้ (19 ธันวาคม) นางนิ่มนวล น่วมอยู่ ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว เปิดเผยถึงผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว และคณิตศาสตร์นานาชาติ หรือ International Abacus and Mental Arithmetic Competition 2012 ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาการศึกษาเถาหยวน ไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่า ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติครั้งนี้ ไทย ได้ส่งคณะตัวแทนเด็กนักเรียนชาย-หญิง ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาสมองไว อายุระหว่าง 4 – 15 ปี จำนวน 20 คนเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึง 31 รางวัลด้วยกัน
นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่ชนะการแข่งขันได้เผยเคล็ดลับของความสำเร็จว่า ต้องฝึกคิดเลขบ่อย ๆ รวมทั้ง ต้องสนุกกับการคิดเลขด้วย และเรื่องการแข่งขันคณิตศาสตร์ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

1210060992

“ข่าวที่น่าประทับใจกับการแข่งขันคณิตศาสตร์ฝีมือเด็กไทย”

เด็กไทยเจ๋ง คว้า 27 รางวัลแข่งคณิต-วิทย์โอลิมปิก

0

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:37 น.

                  วันนี้(2 พ.ย.) นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 24 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary  School (IMSO 2012) โดยมีนักเรียนจาก 12 ประเทศ จำนวน 235 คน เข้าร่วม ได้แก่ประเทศเนปาล แอฟริกาใต้ จีน ไนจีเรีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินเดีย และประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 2 พ.ย. 2555 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง 24  คน สามารถคว้ารางวัลมาได้รวม 27 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 14 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล 6 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.กมลลักษณ์ วัฒนาพิทักษ์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวต์ ได้ 2 เหรียญทอง และคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดOverall  ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 2 เหรียญทอง และคว้าถ้วยรางวัลคะแนนปฏิบัติสูงสุด Best Exploration ส่วน ด.ญ.พลอยประกาย ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ด.ช.พสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้คนละ 1 เหรียญทอง สำหรับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด.ญ.มัญชุสา อารยะถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.สลิล อำพนนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ด.ช.สิรภพ ลือพัฒนสุข โรงเรียนราชวินิต ด.ช.อรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และรางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัลได้แก่ ด.ช.ธีรเมธ กันต์พิทยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

นอกจากนี้ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนไทยสามารถคว้า 13 รางวัล ได้แก่ รางวัล 6 เหรียญทอง ประกอบด้วย ด.ช.กรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ด.ญ.ณดา นนทปัทมะดุลย์ โรงเรียนราชวินิต ด.ช.ทฤนห์ กาญจนะวสิต โรงเรียนจิตรลดา ด.ช.นนทพัทธ์ พงศ์บูรณะนันทน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ด.ญ.พิม เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วน ด.ช.อัครวิศว์ นาคประเสริฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นอกจากจะได้เหรียญทองแล้วยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุดอีกด้วย สำหรับรางวัลเหรียญเงิน 6 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.กานต์พิชชา สิวาภิรมย์รัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ด.ช.ชาลี โลหะรุ่งโรจน์ โรงเรียนราชวินิต ด.ช.จีรเมธ กล่อมสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ด.ช.ชัยภัทร ประสารอธิคม โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ด.ช.ปรรพากร ศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช และ ด.ช.สาริศ ธนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

                  “นับว่าปีนี้เราประสบผลสำเร็จเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุดได้ถึง 3 รางวัล ซึ่ง สพฐ.ก็จะจัดโครงการโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติ พร้อมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับกลุ่มนักเรียนคนเก่งทั้งหมดจะเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวบิน AI 332 เวลา 19.20 น.วันที่ 2 พ.ย.นี้” นายชินภัทร กล่าว.

cropped-55555555555555.gif

ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์

google                       youtube                    พสว               สพม

ความหมายคณิตศาสตร์

                       คำว่า “คณิตศาสตร์” (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า “วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน” และคำว่า μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า “รักที่จะเรียนรู้”

                     สรุป คณิตศาสตร์ หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับการคิด การคำนวณ โดยใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผล

ในวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 สายใหญ่ๆ ก็คือคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) กับคณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) ส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ก็จะศึกษาคณิตศาสตร์ในเชิงที่เป็นทฤษฎีหรือนามธรรม อย่างเช่น พีชคณิต เรขาคณิต เป็นต้น อีกสายหนึ่งคือคณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งศึกษาโดยการนำทฤษฎีของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น แคลคูลัส

                     คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น ด้านกสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ผู้มีอาชีพเป็นสถาปนิก วิศวกรออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง นักวิทยาศาสตร์คิดค้นสิ่งแปลก ใหม่ นักเศรษฐศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ หรือตัวเลขต่าง ๆ ในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ

ความสำคัญของคณิตศาสตร์

                       คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามา รถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและฤเหมาะสม    คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์

         การศึกษาคณิตศาสตร์สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง สามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ให้ ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ประโยชน์ของวิชาคณิตสาสตร์

         คณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราตลอด อาจกล่าวจำแนกคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
1. ในด้านชีวิตประจำวัน (In everyday life)
เรามักจะใช้ประโยชน์คณิตศาสตร์ในหลายอย่างเช่นในครอบครัวก็ใช้ทำงบดุลในครอบครัว, ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และในปกติมักจะมีการคำนวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่น ในเกมส์ในกีฬา
2. ในด้านวิทยาศาสตร์ (In Science)
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นมากหรือไม่ก็เกือบหมดของการเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีรูปแบบในการทดลองและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง นักวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์คณิตศาสตร์ในการค้นพบสูตรได้อย่างมแม่นยำ และมีการคาดคะเนตั้งสมมุติฐานต่างๆ
3. ในด้านอุตสาหกรรม(In industry)
คณิตศาสตร์ช่วยในด้านอุตสาหกรรมในการสร้างรูปแบบและการทดลองและขบวนการของเครื่องจักร และจำเป็นในการสร้างสะพานเชื่อม สร้างเขื่อน สร้างทางหลวง สร้างอุโมงค์ และอื่นๆ
4. ในด้านธุรกิจ(In business)
คณิตศาสตร์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการและจัดการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย นายธนาคารก็ใช้คณิตศาสตร์ในการจัดการดูแลกองเงินทุนและยังช่วยในเรื่องประกันภัย

 

    ghfyfhfh