google                       youtube                         พสว                      สพม11

เรื่องการคูณและการหารทศนิยม

การคูณทศนิยม

ในการคูณทศนิยมมีหลักการเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับ แต่จำนวนตำแหน่งของทศนิยมของผลลัพธ์จะเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้งและ ตัวคูณ  ถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยม  a  ตำแหน่ง  ตัวคูณเป็นทศนิยม  b  ตำแหน่ง  ผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มี  a + b ตำแหน่ง  เราสามารถนำความรู้เรื่องการคูณทศนิยมไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละต่อไป

การหารทศนิยม

1.ในการหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับให้หารเช่นเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแต่ผลหารอาจจะมีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้ง

2.ในการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ นิยมเขียนตำแหน่งของจุดทศนิยมของผลหารให้ตรงกับตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวตั้ง และในกรณีที่การหารมีเศษให้เติมศูนย์ที่ตัวตั้ง แล้วหารต่อไปจนเศษเป็นศูนย์หรือจนได้จำนวนตำแหน่งของทศนิยมของผลหารตามที่ต้องการ

3.ในการหารทศนิยมด้วยทศนิยม ต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ โดยนำ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 เป็นต้น ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อได้ตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ

เราสามารถนำความรู้เรื่องการหารทศนิยม ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่อไป

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง  การหารทศนิยม

           การหาร  คือการแบ่งทีละเท่า  ๆ  กัน  การหารจำนวนนับกับจำนวนนับ

7

การหารทศนิยมมี  2  แบบ  คือ

 1. การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ
 2. หารหารทศนิยมด้วยทศนิยม
 3. การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ  ทำได้เช่นเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแตกต่างกันตรงที่ผลลัพธ์จะต้องมีทศนิยมตรงกับตัวตั้งอาศัยหลักการดังนี้
  1. ในการหารจำนวนนับใช้ตัวตั้งถึงหลักใดใส่ผลลัพธ์ตรงกับหลักนั้น
  2. เมื่อใช้หลักตัวตั้งถึงจำนวนนับหลักหน่วยแล้วต้องใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ให้ตรงกับตำแหน่งตัวตั้ง
  3. ใช้ตัวตั้งถึงทศนิยมตำแหน่งใด  ผลลัพธ์ต้องใส่ให้ตรงกับทศนิยมตำแหน่งนั้น ๆ
  4. เมื่อหารถึงทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายที่มีอยู่แล้วยังไม่ลงตัวให้เติม  0  (ศูนย์)  ต่อท้ายทศนิยมตัวตั้งทีละตัวไปเรื่อยจนกว่าจะหารลงตัว  หรือ  ใช้หลักการทำทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนด้วยการเอา  10 , 100, 1,000 ,… คูณ

 8

9

หลักเกณฑ์การหารทศนิยม

นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสัมบูรณ์ของตัวหารมาหารกันแล้วพิจารณา  ดังนี้

1.  ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นบวกทั้งคู่หรือทศนิยมที่เป็นลบทั้งคู่  จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นบวก

2.  ถ้าทั้งตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นบวก  จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นลบ

10

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s