google                            youtube                       พสว                         สพม11

เรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

                   เมื่อนำระนาบรูปเรขาคณิตสองมิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวต่างๆ กัน ภาพที่เกิดจากการตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะต่างกัน

ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าครูนำไม้บรรทัด มาตัดกรวยในแนวต่างๆ แล้วหน้าตัดของกรวยที่ถูกตัดจะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่  ดังนี้

66

1)     ภาพหน้าตัดขวางที่เกิดจากการตัดกรวยด้วยระนาบแบบที่ 1, 2, 3 จะเป็นรูปเรขาคณิตแบบใด มีกี่มิติ (แบบที่ 1 จะเกิดเป็นภาพรูปวงกลมสองมิติ แบบที่ 2 จะเกิดเป็นภาพรูปวงรีสองมิติ แบบที่ 3 จะเกิดเป็นภาพรูปพาราโบลาสองมิติ)

2)     ภาพหน้าตัดขวางที่เกิดขึ้นจากการตัดด้วยระนาบแบบที่ 1, 2, 3 ถ้ามองในมุมที่แตกต่างกัน ภาพสองมิติที่มองเห็นจะแตกต่างกันอย่างไร (ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน)

3)     ถ้าใช้ระนาบตัดตรงกลางกรวยในแนวตั้ง นักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดขวางที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเรขาคณิตแบบใด มีกี่มิติ (รูปสามเหลี่ยม มีสองมิติ)

4)     จากข้อ 3) ถ้าใช้มุมมองที่แตกต่างกันจะมองเห็นภาพสองมิติแตกต่างกันอย่างไร (ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียน)

2.      ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติโดยอ้างอิงจากการตอบคำถามจากกิจกรรมข้างต้น และครูอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

เมื่อนำระนาบรูปเรขาคณิตสองมิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวต่างๆ กัน ภาพที่เกิดจากการตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวที่แตกต่างกันจะมีลักษณะต่างกัน

เรื่องภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติใช้แสดงความยาวรูปเรขาคณิตสองมิติมีความกว้าง ความยาว ใช้แสดงขนาด และรูปเรขาคณิตสามมิติใช้แสดงรูปร่าง เราสามารถนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้

67

68

69

70

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s